Konular

Kapsam:
Kongre, diskalkuli tanı ve müdahale süreçlerine yönelik aşağıdaki başlıca alanlarda yoğunlaşacaktır:

Tanı Zorlukları:
- Diskalkulinin tanılanması sürecindeki karmaşıklıkların derinlemesine incelenmesi.
- Kültürel ve dilsel faktörlerin diskalkuli tanısına etkilerinin analizi.
- Tanı süreçlerindeki zorluklara dair vaka çalışmaları ile çözüm önerilerinin sunulması.


Metodolojik Yenilikler:
- Diskalkuli tanısı yöntemlerindeki güncel araştırmalar ve bu alandaki yenilikler.
- Tanı araçlarının ve değerlendirmelerin geliştirilmesi, doğrulanması ve uygulanabilirliğinin artırılması.
- Klinik ve eğitim ortamlarında kullanılabilecek etkili uygulamaların gözden geçirilmesi.


Pratik Çözümler:
- Ana akım ve özel eğitim sistemlerinde diskalkuliyle mücadele eden öğrencilere yönelik müdahale stratejilerinin geliştirilmesi.
- Matematik öğretiminde kullanılabilecek teknolojik yenilikler ve bu teknolojilerin etkili kullanımı.
- Eğitim politikalarında diskalkuliye yönelik destek mekanizmalarının entegrasyonu için öneriler.


Küresel Perspektifler:
- Uluslararası uzmanların katılımıyla küresel diyalogun teşvik edilmesi.
- Farklı ülkelerde diskalkuli destek mekanizmalarının karşılaştırmalı analizi ve en iyi uygulamaların paylaşılması.