AMAÇ ve KAPSAM

Amaç:
II. Uluslararası Matematikte Öğrenme Güçlükleri Kongresi, diskalkuli ile mücadele eden çocukların tanılanması ve eğitim süreçlerinde desteklenmeleriyle ilgili kritik sorunları ele almayı amaçlamaktadır. Kongre, diskalkuli tanısı sürecinde karşılaşılan zorlukları tartışmak, etkili metodolojileri incelemek ve bu çocukların eğitim deneyimlerini geliştirecek pratik çözümler sunmak üzere bir platform işlevi görecektir.

Kapsam:
Kongre, diskalkuli tanı ve müdahale süreçlerine yönelik aşağıdaki başlıca alanlarda yoğunlaşacaktır:

Tanı Zorlukları:
- Diskalkulinin tanılanması sürecindeki karmaşıklıkların derinlemesine incelenmesi.
- Kültürel ve dilsel faktörlerin diskalkuli tanısına etkilerinin analizi.
- Tanı süreçlerindeki zorluklara dair vaka çalışmaları ile çözüm önerilerinin sunulması.


Metodolojik Yenilikler:
- Diskalkuli tanısı yöntemlerindeki güncel araştırmalar ve bu alandaki yenilikler.
- Tanı araçlarının ve değerlendirmelerin geliştirilmesi, doğrulanması ve uygulanabilirliğinin artırılması.
- Klinik ve eğitim ortamlarında kullanılabilecek etkili uygulamaların gözden geçirilmesi.


Pratik Çözümler:
- Ana akım ve özel eğitim sistemlerinde diskalkuliyle mücadele eden öğrencilere yönelik müdahale stratejilerinin geliştirilmesi.
- Matematik öğretiminde kullanılabilecek teknolojik yenilikler ve bu teknolojilerin etkili kullanımı.
- Eğitim politikalarında diskalkuliye yönelik destek mekanizmalarının entegrasyonu için öneriler.


Küresel Perspektifler:
- Uluslararası uzmanların katılımıyla küresel diyalogun teşvik edilmesi.
- Farklı ülkelerde diskalkuli destek mekanizmalarının karşılaştırmalı analizi ve en iyi uygulamaların paylaşılması.